for printer
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
tester image
PROJECTES
LEGALITZACIONS
SERVEIS
CLIENTS
EXPERIÈNCIA
CONTACTE
© 2010. SC enginyeria.
Reservats tots els drets
LEGALITZACIONS

Les legalitzacions afecten a la majoria de les instal·lacions. En aquest camp efectuem una comprovació inicial de les seves característiques i justifiquem el compliment de la normativa que els hi sigui d’aplicació, proposant solucions equivalents o alternatives en alguns casos.

Aquest camp és el de l’enginyeria legal en el que som experts.

 • Legalitzacions i Permisos:
  • Inscripció al Registre Industrial d’establiments.
  • Registre Sanitari.
  • Homologacions, verificacions i certificacions CE, tals com:
   • Homologacions d’aparells que utilitzen gas.
   • Certificació de maquinaria.
  • Projectes subjectes a reglamentació específica
  • Obtenció d’autoritzacions i actes de posada en servei
  • Aigü es residuals, altes de productors de residus, emissions atmosfèriques, etc

 • Llicències Ambientals de tot tipus d’activitat, inclou:
  • Certificat de compatibilitat urbanística.
  • Control Inicial i revisions periòdiques.
  • Avaluació ambiental.
  • Contaminació atmosfèrica.
  • Accidents greus.
  • Aigües residuals i sanejament.
  • Gestió i tractament de residus.
  • Contaminació acústica.
  • Impacte ambiental.

 • Informes de seguretat de les instal·lacions:
  • Seguretat de les instal·lacions i marcat CE de la maquinària.
  • Manipulació i emmagatzematge de substàncies perilloses i productes químics.
  • Plans d’autoprotecció i emergència.
  • Instal·lacions contra incendis.
  • Inspeccions periòdiques de les instal·lacions.

 • Dictàmens:
  • Auditories i confecció de dossiers tècnic-administratius d’estat legal.
  • Informes sobre compliment normatiu.